Diaconie

diaconaat

De Diaconie bestaat uit de volgende personen:

Arthur Ohm              voorzitter     tel: 0263635697
Johan Vermeulen     penningmeester,     tel: 0263615578
Seia Moet                 secretaris, lid Diana    tel: 0263824636
Wim Buizert             werelddiaken, voorzitter KIA-groep     tel: 0263635274
Renate Grimm         verzorging fruitbakjes met Pasen en Kerst en Ontmoetingsmiddagen
Janny Zweers          verzorging H.A, Ontmoetingsmiddagen en lid Diana     tel: 0263617616
Dick Juijn                 predikant,     tel: 0263795007

 

Collectanten:

De diakenen worden in de kerkdiensten bij het collecteren bij toerbeurt bijgestaan door:

Bonnie Bakker             Jan Klooster
Henny Dominicus        Mary Matser
Jan Goldman               Gerrie Rosenboom
Bep Holtslag

 

Wat doet de Diaconie van de Protestantse Gemeente Velp?

Samen met de ouderlingen vormen de diakenen de Grote Kerkenraad.

De diaconie probeert haar dienstbaarheid aan God en mensen invulling te geven op de volgende manieren:

  • het inzamelen en verdelen van giften die door de diaconie zijn ingezameld
  • het beheren van diaconale gelden en bezittingen
  • het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen in onze samenleving; te denken valt aan zieken, ouderen, eenzamen of slachtoffers van onrecht, geweld of andere problemen
  • meewerken aan de opdrachten vanuit Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
  • toerusting van de gemeente door te informeren over lopende projecten en motiveren tot het assisteren bij de uitvoering hiervan
  • door dienst te doen in de kerkdiensten en bij de viering van het Heilig Avondmaal
  • actief deel te nemen in werkgroepen binnen en buiten de kerk, zoals Diana, SchuldHulpMaatje, etc.

 

Hoe kan ik de Diaconie steunen?

  • U kunt geld geven via het banknummer van de diaconie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Velp.
  • Wilt u actief deelnemen aan het werk van de diaconie? Neemt u dan contact op met de voorzitter of secretaris. Email: diaconie@pknvelp.nl