Diaconie

diaconaat

De Diaconie bestaat uit de volgende personen:

Arthur Ohm             voorzitter     tel: 0263635697
Gerry Kisjes             1e penningmeester, lid KKR     tel: 0263645967
Johan Vermeulen   2e penningmeester, contactpersoon AZC Velp     tel: 0263615578
Seia Moet                 secretaris  Diaconie en Stichting SHM Rheden-Rozendaal, lid Diana                                                                    tel: 0263824636                                                                                                                      Wim Buizert            werelddiaken, voorzitter Werkgroep Kerk in Actie
contactpersoon Voedselbank, Actie Kersttas en lid DIANA
Renate Grimm        verzorging fruit met Pasen en Kerst en Ontmoetingsmiddagen
Janny Zweers          verzorging Heilig Avondmaal, Ontmoetingsmiddagen en lid Diana
Dick Juijn                predikant

 

leden-diaconie-2016-11

Achterste rij v.l.n.r.: Dick Juijn, Johan Vermeulen en Wim van Geest.
Voorste rij v.l.n.r.: Arthur Ohm, Seia Moet, Gerry Kisjes, Renate Grimm, Janny Zweers en Wim Buizert.

 

Wat doet de Diaconie van de Protestantse Gemeente Velp?

Samen met de ouderlingen vormen de diakenen de Grote Kerkenraad.

De diaconie probeert haar dienstbaarheid aan God en mensen invulling te geven op de volgende manieren:

  • het inzamelen en verdelen van giften die door de diaconie zijn ingezameld
  • het beheren van diaconale gelden en bezittingen
  • het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen in onze samenleving; te denken valt aan zieken, ouderen, eenzamen of slachtoffers van onrecht, geweld of andere problemen
  • meewerken aan de opdrachten vanuit Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
  • toerusting van de gemeente door te informeren over lopende projecten en motiveren tot het assisteren bij de uitvoering hiervan
  • door dienst te doen in de kerkdiensten en bij de viering van het Heilig Avondmaal
  • actief deel te nemen in werkgroepen binnen en buiten de kerk, zoals Diana, SchuldHulpMaatje, Interkerkelijk Platform Vluchtelingen etc.

 

Hoe kan ik de Diaconie steunen?

  • U kunt geld geven via het banknummer van de diaconie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Velp.
  • Wilt u actief deelnemen aan het werk van de diaconie? Neemt u dan contact op met de voorzitter of secretaris. Email: diaconie@pknvelp.nl